Pitanja i odgovori

Tko je Duh Sveti?

Tagovi: Duh sveti, Molitva, Presveto Trojstvo
Na svetkovinu Pedesetnice Crkva slavi silazak Duha Svetoga na apostole. Tko je Duh Sveti? Kakav je to bio njegov silazak? Kako On djeluje u životima kršćana? Koji su njegovi darovi?

1. Kako je izgledao silazak Duha Svetoga?
Sveti Luka u Djelima apostolskim, u prvom i drugom poglavlju, govori o silasku Duha Svetoga. Prije svojega uznesenja, Isus je zapovjedio učenicima da ne odlaze iz Jeruzalema, već da očekuju Očevo obećanje, o kojem im je govorio; „jer Ivan je krstio vodom, ali za nekoliko dana vi ćete biti kršteni Duhom Svetim. (…) Kada Duh Sveti siđe na vas (…), bit ćete moji svjedoci u Jeruzalemu, Judeji i Samariji i sve do na kraj zemlje.“

Nekoliko dana kasnije, nastavlja sveti Luka, „svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima.“
Tog je dana potpuno otkriveno Presveto Trojstvo i Kraljevstvo kojeg je Krist propovijedao otvorilo se svakome tko vjeruje u njega.

Razmatranje otajstva
Sveti nam Luka govori da je nakon što je sveti Petar govorio i objavio Kristovo uskrsnuće, mnogo od prisutnih došlo i pitalo: „Braćo, što nam je činiti?“ A apostoli su odgovarali: „Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.“ I toga dana, kaže nam sveto pismo, Crkvi je pristupilo oko tri tisuće vjernika.
Duh Sveti silazi u plamenim jezicima nad Mariju i apostole.
Duh Sveti silazi u plamenim jezicima nad Mariju i apostole.
Opisivanjem događaja onih Duhova kada je Duh Sveti u obliku plamtećih jezika sišao na učenike Gospodinove, u Djelima apostolskim doživljavamo onaj snažni izraz Božje moći, koja stoji na početku puta Crkve u narodima. Tada se u svoj svojoj božanskoj jasnoći objavila pobjeda nad smrću i grijehom, koju je Krist zadobio svojom poslušnošću, svojom žrtvom na križu i svojim uskrsnućem.
Susret s Kristom, 127

Siguran put poniznosti je razmišljati kako, makar smo bez talenta, glasovitosti i imanja, možemo biti djelotvorna sredstva ako se uteknemo Duhu Svetome da nam udijeli svoje darove. Apostoli su, iako ih je Isus tri godine poučavao, pobjegli prestrašeni pred Kristovim neprijateljima. Ipak, nakon Duhova, pustili su da ih bičuju i zatvaraju, a skončali su tako da su dali život u svjedočanstvu svoje vjere.
Brada, 283

Pomozi mi moliti za nove Duhove, da bi se zemlja još jednom zapalila.
Brada, 213

2. Tko je Duh Sveti?
Duh Sveti jedan je od tri osobe Presvetog Trojstva. On je Bog zajedno s Ocem i Sinom, te se zajedno s Ocem i Sinom časti i slavi, kako je to objavilo nicejsko-konstantinopolsko vjerovanje od davnina. Istobitan s Ocem i sa Sinom, On je od njih neodvojiv, koliko u intimnom životu Trojstva, toliko i u svom darivanju ljubavi za svijet. Ali, časteći Sveto, životvorno, istobitno i nerazdjeljivo Trojstvo, vjera Crkve ispovijeda i različitost osoba. Kad Otac šalje svoju Riječ, on uvijek šalje i svoj Dah: slanje je združeno, i u njemu su Sin i Duh Sveti različiti, ali neodvojivi. Zacijelo, Krist se očituje, On, vidljiva slika nevidljivog Boga, ali Duh Sveti ga objavljuje.
Katekizam Katoličke Crkve. 687-689

Razmatranje otajstva
Srce onda ne može više drugačije nego da poznaje i zaziva svaku pojedinu od tri božanske Osobe. To je za dušu kao novo otkriće u nadnaravnom životu, a kao što malo dijete malo po malo otkriva svijet. Duša ljubazno razgovara s Ocem, Sinom i Duhom Svetim; ona se rado podvrgava djelovanju Tješitelja koji daje život i koji bez naše zasluge u nas ulazi i poklanja nam nadnaravne darove milosti i kreposti.
Prijatelji Božji, 306

Učenici koji su već bili svjedoci dostojanstva Uskrsnulog primili su sada snagu Duha Svetoga, njihov razum i srce otvorilo se novom svjetlu. Oni slijedijahu Krista i vjerom primahu njegovu nauku, ali ne bijahu uvijek u stanju tu nauku sasvim prihvatiti: morao je još doći Duh Istine, koji bi ih uveo u pravu istinu (usp. Iv 16, 12-13). Oni su znali da su samo u Isusu mogli naći riječi vječnoga života, ali bijahu slabi te kad dođe vrijeme kušnje, razbježaše se i ostaviše ga samoga. Na Duhove je to sve prošlo: Duh Sveti, Duh jakosti, dao im je postojanost, sigurnost i odvažnost. Na ulicama i trgovima Jeruzalema čuje se odvažna i pobjednička riječ Apostolâ.
Susret s Kristom, 127

Apostoli su, iako ih je Isus tri godine poučavao, pobjegli prestrašeni pred Kristovim neprijateljima. Ipak, nakon Duhova, pustili su da ih bičuju i zatvaraju, a skončali su tako da su dali život u svjedočanstvu svoje vjere.
3. Koje je pravo ime Duha Svetoga i kako ga sve zovemo?
Riječ „Duh“ dolazi od hebrejske riječi ruah, koja u svom izvornom značenju znači dah, zrak, vjetar. S druge strane, „Duh“ i „Svet“ božanski su pridjevi prikladni za tri božanske Osobe. Sastavljajući te dvije riječi. Pismo, liturgija i teološki jezik imenuju neizrecivu Osobu Duha Svetoga, bez ikakvog mogućeg izvrtanja smisla drugih uporaba ovih riječi „duh“ i „svet“.

Nazivi Duha Svetoga
Kad najavljuje i obećaje dolazak Duha Svetoga, Isus ga naziva "Paraklet", doslovce: "Onaj koji je prizvan uz", latinski ad-vocatus. "Paraklet" se obično prevodi "Tješitelj", budući da je Isus prvi tješitelj. Sam Isus naziva Duha Svetoga i "Duhom istine". Osim toga vlastitog imena koje se najviše rabi u Djelima apostolskim i poslanicama, u Pavla nailaze nazivi: Duh obećanja, Duh posinjenja, Duh Kristov, Duh Gospodnji, Duh Božji; a u svetog Petra: Duh slave.
Katekizam Katoličke Crkve, 691-693

Razmatranje otajstva
Često se uteci Duhu Svetom, tom Velikom Neznancu koji te treba posvetiti.
Ne zaboravi da si hram Božji. Tješitelj boravi usred tvoje duše: osluškuj njegova nadahnuća i poslušno im se odazivaj.
Put, 57

4. Koji se simboli Duha Svetoga pojavljuju u Svetome Pismu?
Voda. Simbolizam vode označuje djelovanje Duha Svetoga u krštenju. Vatra: Na duhovsko jutro Duh Sveti na učenike silazi u obliku plamenih jezika i ispunja ih. Duhovna predaja zadržat će ovaj simbolizam ognja kao jedan od najizražajnijih za djelovanje Duha Svetoga. Golubica: Kad Krist izlazi iz vode krštenja, Duh Sveti u obliku golubice silazi na nj i na njemu ostaje. U kršćanskoj ikonografiji simbol golubice čest je za oznaku Duha Svetoga.
Katekizam Katoličke Crkve, 694-701

Razmatranje otajstva
Uvijek je imao traku papira, kao oznaku u knjigama koje je čitao, s izrekom napisanom velikim i energičnim slovima: “Ure igne Sancti Spiritus!” – zapali vatrom Svetoga Duha. Moglo bi se reći da je, više nego napisano, bilo duboko urezano!
El Greco, <i>Kristovo krštenje</i>,, El Prado Museum (detalj).
El Greco, Kristovo krštenje,, El Prado Museum (detalj).
Želio bih da ova božanska vatra, kršćanska, bude urezana u tvom srcu, da gori na tvojim usnama i da zapali tvoja djela.
Kovačnica, 923

Nutarnja suhoća ne znači mlakost. Tko je mlak, voda ga milosti ne natapa, nego klizi dalje… Naprotiv, ima suhih polja koja, prividno jalova, s malo kapi kiše rode cvjetovima i sočnim plodovima kada dođe vrijeme.
Prema tome – kad ćemo se u to uvjeriti? -, koliko je važna poslušnost božanskim pozivima u svakom trenutku, jer Bog nas upravo tu očekuje!
Kovačnica, 224

5. Kakva je zadaća Isusa Krista I Duha Svetoga u povijesti spasenja?
Isus ne objavljuje Duha Svetoga potpuno sve dok sam nije svojom smrću i uskrsnućem proslavljen. Ipak, malo-pomalo on ga daje nazreti, čak i u poučavanju mnoštva, kad objavljuje da će njegovo Tijelo biti hrana za život svijeta. On ga najavljuje Nikodemu, Samarijanki i sudionicima proslave Blagdana sjenica. Učenicima o njemu govori otvoreno kad je riječ o molitvi: “Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!" (Lk 11:13) i o svjedočanstvu koje moraju dati: “Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!" (Mt 10:19-20).
Katekizam Katoličke Crkve, 728, 689-690

Razmatranje otajstva
Naš Gospodin Isus to želi: treba ga slijediti izbliza. Nema drugog puta. To je djelo Duha Svetoga u svakoj duši – i u tvojoj: budi poslušan, ne stavljaj Bogu zapreku dok ne napravi Raspelo od tvog jadnog tijela.
Brada, 978

I mi smo primili krštenje kao oni na samome početku koji na Duhove dođoše svetom Petru. Krštenjem je naš Bog Otac zaposjeo naš život, sjedinio ga sa životom Kristovim i poslao nam Duha Svetoga. Kako nam kaže Sveto pismo: Bog nas je spasio kupelju ponovnog rađanja, obnove koju čini Duh Sveti koga obilno izli na nas po našem Spasitelju Isusu Kristu, da opravdani njegovom milosti budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo (Tit 3,5-7).
Susret s Kristom, 128

6. Kako Duh Sveti djeluje u životima kršćana?
“Nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu”, kaže sveti Pavao u svom pismu Korinćanima. A u poslanici Galaćanima kaže: “Bog je u naša srca poslao Duha svoga Sina koji plače ‘Abba! Oče!’” Ne možemo upoznati vjeru osim po Duhu Svetomu. Kako bi došli u kontakt s Isusom Kristom, prvo nas njemu treba privući Duh Sveti. Duh Sveti – cijelo Presveto Trojstvo – po sakramentu krštenja nastanjuje nam se u duši. Duh Sveti je taj koji nam svojom milošću prvi budi vjeru i upućuje nas u novi život koji se sastoji u upoznavanju jedinog pravoga Boga i Isusa Krista kojeg je on poslao.
Katekizam Katoličke Crkve, 737-742

Razmatranje otajstva
Duh Sveti je taj koji nam svojom milošću prvi budi vjeru i upućuje nas u novi život koji se sastoji u upoznavanju jedinog pravoga Boga i Isusa Krista kojeg je on poslao.
Isplati se staviti svoj život na kocku, sasvim se predati, kako bi se moglo odgovoriti na ljubav i povjerenje koje nam je Bog darovao. Prije svega isplati se odlučiti da našu kršćansku vjeru shvatimo ozbiljno. Kad molimo Vjerovanje, dajemo svjedočanstvo naše vjere u Boga, oca Svemogućega, i u njegova Sina Isusa Krista, koji je umro i uskrsnuo, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca. Mi posvjedočujemo da je jedna sveta, katolička i apostolska Crkva
tijelo Kristovo prodahnuto Duhom Svetim. Mi radosno priznajemo oproštenje grijeha i nadu u život vječni. Ali prodru li riječi do srca ili ostaju na usnama? Božja poruka Duhova koja oglašava pobjedu, radost i mir moraju biti neslomljiv temelj misli i rada svakog kršćanina cijelog njegova života.
Susret s Kristom, 129

Evo misli koja donosi mir i koju Duh Sveti nadahnjuje onima koji ljube Božju volju: "Dominus regit me, et nihil mihi deerit. - Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam." Što može uznemiravati čovjeka koji iz dubine srca izgovara ove riječi?
Put, 760

7. Koji su darovi Duha Svetoga?
Sedam darova Duha Svetoga jesu: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji. Oni u punini pripadaju Kristu, Sinu Davidovu. Oni upotpunjuju i vode k savršenstvu kreposti onih koji ih primaju. Oni čine vjernike poslušnima da se spremno pokoravaju božanskim nadahnućima.
Katekizam Katoličke Crkve, 1830-1831
El Greco, <i>Pentecost</i>, El Prado Museum (detalj).
El Greco, Pentecost, El Prado Museum (detalj).

Razmatranje otajstva
Treća osoba Presvetoga Trojstva – taj nebeski dragi Gost - poklanja svoje darove: mudrost, razum, savjet, jakost, znanost, pobožnost i strah Božji. Potom osjećamo radost i mir,
Prijatelji Božji, 92

Darom pobožnosti pomaže nam Duh Sveti da se sa sigurnošću smatramo djecom Božjom. A kao djeca Božja zašto bismo i bili žalosni? Žalost je talog egoizma; ako želimo živjeti za Gospodina, nikada nam neće ponestati radosti, pa čak ni kad otkrijemo naše pogreške i jade. Onda radost ulazi u molitvu do te mjere, da nam ne preostaje ništa drugo već da molitvu pretvorimo u pjesmu: jer mi ljubimo, a oni koji ljube, pjevaju.
Prijatelji Božji, 92

Među darovima Duha Svetoga postoji jedan koji je nama kršćanima, čini mi se, naročito potreban: dar mudrosti, koji nam omogućuje, budući da nam daje kušati i spoznati Boga, u stvarnosti donositi sud o situacijama i događajima iz našega života.(…) Kršćanin vidi sve dobro što postoji na svijetu, on ne podcjenjuje pravu radost, on se ne povlači od zemaljskih htijenja. Da, sve to on osjeća u nutrini svoje duše, on to doživljava s naročitim suosjećanjem, jer nitko kao on ne poznaje dubine ljudskoga duha.
Susret s Kristom, 133

8. Zašto kažemo da je Duh Sveti svojom milosti pripremio Mariju?
Duh Sveti je Mariju pripravio svojom milošću. Dolikovalo je da bude "puna milosti" Majka Onoga u kojemu "tjelesno prebiva sva punina božanstva". U Mariji Duh Sveti oživotvoruje dobrohotni Očev naum. S Duhom Svetim i po njemu Djevica začinje i rađa Sina Božjega. Njezino djevičanstvo biva jedinstveno plodno snagom Duha i vjere. I napokon, po Mariji Duh Sveti počinje uvoditi u zajedništvo s Kristom ljude, "miljenike" Božje ljubavi.
Katekizam Katoličke Crkve, 721-726

Razmatranje otajstva
Pravo je što Otac i Sin i Duh Sveti okruniše Djevicu Kraljicom i Gospodaricom svega stvorenog.
Raduj se njenoj moći i pridruži se Nebeskom slavlju.
– Ja, Majku Božju i Majku moju, krunim svojom pročišćenom bijedom, jer dragog kamenja nemam, ni vrlina.
Hrabro!
Kovačnica, 285

Čisto srce Marijino bilo je Božjim milosrđem pretvoreno u svetost: Duh Sveti sići će na te, sila Previšnjega zasjenit će te; zato će se dijete koje ćeš roditi zvati svetim, Sinom Božjim.“ Marijina poniznost je plod neshvatljive i neizmjerne milosti, koja je očovječenjem druge osobe Presvetoga Trojstva poprimila oblik u krilu nevino začete, uvijek djevičanske Majke.
Prijatelji Božji, 96